Liberal feminism

Liberal feminism handlar om kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt. Vi kämpar emot fördomar och könsroller som stänger in människor i trånga fack. Och vi har tagit feministiska initiativ i mer än hundra år.

1842: Allmän folkskola införs för både flickor och pojkar.

1845: Lika arvsrätt införs för kvinnor och män.

1846: Skråväsendet avskaffas, vilket inte minst skapar nya möjligheter till arbete och företagande för kvinnor.

1853: Kvinnor får undervisa vid mindre folkskolor.

1854: Musikaliska akademien öppnar sångklassen som landets första högre utbildning för flickor.

1858: Ogifta kvinnor kan bli myndiga vid 25 års ålder efter anmälan till domstol.

1859: Folkskoleseminarierna och vissa lägre statstjänster öppnas för kvinnor.

1861: Högre lärarinneseminarium öppnas i Stockholm som landets första högre teoretiska utbildning för kvinnor.

1862: Kvinnor med egen skattsedel får kommunal rösträtt på samma villkor som för män.

1864: Fullständig näringsfrihet införs för kvinnor och män.

1867: Nyliberala sällskapet – från 1868 Nyliberala partiet – tar upp kvinnans jämställdhet i sitt program.

1870: Kvinnor får rätt att avlägga studentexamen som privatist och att läsa medicin.

1873: Kvinnor får rätt att avlägga akademisk examen utom teologisk examen och högre juristexamen.

1874: Gifta kvinnor kan genom äktenskapsförord få förvalta sin arbetsinkomst och enskilda egendom. Wallinska skolan i Stockholm blir första flickskola med rätt att utfärda studentexamen.

1884: Ogifta kvinnor blir myndiga vid 21 års ålder. Gifta kvinnor kan genom äktenskapsförord få förvalta sitt arv. Fredrik Borg, liberal riksdagsledamot från Helsingborg, lämnar in den första riksdagsmotionen som kräver kvinnlig rösträtt. Den avslås av riksdagens konservativa majoritet.

1889: Ogifta kvinnor med rösträtt blir valbara till kommunala nämnder inom skolan och det sociala området.

1890: Arbetarskyddet för kvinnor stärks.

1903: Anna Whitlock, liberal skolentreprenör i Stockholm, blir ordförande för den nybildade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Liberala kvinnor kommer att dominera LKPR:s arbete.

1909: Kvinnor med rösträtt blir valbara till alla kommunala nämnder. Emilia Broomé väljs in i Frisinnade landsföreningens verkställande utskott. Hon blir därmed den första kvinnan i partiledningen för ett svenskt parti.

1910: Första kommunalvalen hålls där röstberättigade kvinnor är valbara.

1912: Den liberala regeringen lägger fram en proposition om kvinnlig rösträtt. Den fälls dock av den konservativa majoriteten i riksdagens första kammare.

1914: Föreningen Frisinnade kvinnor bildas som ett självständigt kvinnoförbund för liberala kvinnor. Bland grundarna finns Ada Nilsson och Elin Wägner.

1918: Kvinnor får inneha tjänst som rektor vid högre lärarinneseminarium och folkskollärarinneseminarium samt som adjunkt och lektor vid läroverk och seminarium.

1919: Första kommunalvalen hålls med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Mannens rätt att upplösa äktenskapet om kvinnan inte är oskuld avskaffas.

1921: Första riksdagsvalet hålls där kvinnor har rösträtt och är valbara. Två liberala kvinnor kom då in i riksdagen, Kerstin Hesselgren i första kammaren och Elisabeth Tamm i andra kammaren. Även gifta kvinnor blir myndiga.1923: Ett stort antal statliga tjänster öppnas för kvinnor, dock inte domartjänster, prästämbetet eller yrken som kan innebära våldsutövning.

1926: Kvinnor får bli domare.

1927: De statliga läroverken öppnas för kvinnliga elever.

1931: Statsbidrag införs till moderskapshjälp (en form av föräldraförsäkring).

1938: Kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet, förlossning eller giftermål. Liberalare abort- och preventivmedelslagstiftning införs.

1945: Alla statliga yrken utom präst och militär öppnas för kvinnor.

1949: Även modern blir förmyndare till sina barn.

1958: Kvinnor får bli präster i Svenska kyrkan.

1962: Sverige ansluter sig till ILO-konventionen om lika lön för lika arbete för män och kvinnor. Nattarbetsförbudet för kvinnor avskaffas.

1963: Kvinnor får rätt att behålla sitt namn när hon gifter sig.

1970: Sambeskattningen mellan äkta makar avskaffas.

1973: Pappor får rätt att ta ut föräldraledighet.

1974: Liberalare abortlag införs.

1979: Jämställdhetslag och Jämställdhetsombudsman införs.

1980: Vissa officersyrken öppnas för kvinnor

1983: Alla försvarets yrken öppnas för kvinnor. Därigenom finns inte längre några kvinnliga yrkesförbud.

1994: Pappamånad införs i föräldraförsäkringen.

2006–2014: På förslag av Alliansregeringen sexdubblas resurserna till jämställdhetsarbetet. En miljard kronor läggs på att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Barn- och tvångsäktenskap förbjuds.

”Det liberala jämställdhetsuppdraget tar sikte på kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt. Det handlar om att frigöra individen genom att bekämpa den bristande jämställdheten och de värderingar som ligger bakom.”

Ur Folkpartiets partiprogram