Om friheten ska gälla alla, behöver vi gemensamt ta ansvar för varandra ibland. Vi kommer ju inte till världen med samma möjligheter, och ibland kan förutsättningarna plötsligt ändras. Med en välfärd i världsklass ser vi till att varje människa får chansen att forma sitt liv.

Vår politik

 • Öka självbestämmandet i vardagen. Äldreomsorgen ska präglas av valfrihet för den enskilde och mångfald i utbudet.
 • Införa en förstärkt omsorgsgaranti med mätbara kvalitetskrav. För att en god äldreomsorg är en rättighet.
 • Öka antalet vård- och omsorgsboenden, men också fler trygghetsboenden. Äldre ska vara garanterade ett tryggt boende.
 • Stärka patientmakten. Patienter ska få makt att välja, kunskap att göra väl grundade val och möjligheter att vara delaktiga. Köerna ska kortas och äldre sjuka ska få en sammanhållen vård och omsorg.
 • Att människor ska få vård i tid – och tid i vården. Vi ska fortsätta korta vårdköerna. Läkare och sjuksköterskor ska få mer tid till patienterna.
 • Öka den nationella samordningen. Det ger bättre likvärdighet, mer valfrihet och bättre vård för dem som har sällsynta diagnoser
 • Satsa på unga med funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden.
 • Införa fritt val av hjälpmedel i hela landet.
 • Förtydliga LSS så att lagen uttryckligen omfattar arbete, familj och ett jämlikt liv.
 • Införa en sysselsättningsgaranti för personer med psykiska funktionsnedsättningar och rörelsehinder (LSS-personkrets 3).

Ålderdomen ska vara livets höst

Du som är äldre och årsrik ska känna att Sverige ska vara ett land man vill bli gammal i. Vi vill förbättra villkoren i arbetslivet så att fler vill stanna kvar på arbetsmarknaden. Genom att vi alla arbetar mer kan pensionerna bli högre. Vi vill att du och ingen annan ska bestämma hur din äldreomsorg ska utformas och vi tänker se till så att alla som vill och behöver får en plats på ett vård- och omsorgsboende.

Du som patient ska kunna lita på vården

Sverige har en av världens bästa sjukvårdssystem. Men det nöjer vi oss inte med. Vi vill att du som patient ska få vård i tid och ha mer att säga till om oavsett vart i landet du bor. Du ska alltid kunna välja vilken vårdcentral du kunna gå till och vården ska genom nationell styrning bli mer jämlik i hela landet.

Socialtjänsten – en av samhällets viktigaste uppgifter

Ibland går det fel i livet. Pengarna tar helt slut, den du är lever med börjar att slå dig eller så kanske du själv finner dig i ett missbruk du aldrig önskade hamna i. Socialtjänsten möter några av de medmänniskor omkring oss som har det allra tuffast i tillvaron. Vi ska ge socialtjänsten och de som där jobbar tillräckliga resurser och verktyg för att hjälpa så många som möjligt tillbaks på fötter och till ett ordnat liv igen.

Frihet för oss med funktionsnedsättning

Vissa av oss föds med en funktionsnedsättning, andra av oss drabbas senare i livet. Oavsett vilket vill vi att det omgivande samhället ska göra vad det kan för att skapa så många möjligheter och så mycket personlig frihet som möjligt för de av oss som behöver hjälp eller hjälpmedel för att kunna få vardagen att fungera.

Våra försäkringar ska hjälpa dig tillbaka

Vi tycker om våra gemensamma försäkringar. Vi tycker båda a-kassan och sjukförsäkringen ska utformas så att så många som möjligt kan finna en väg tillbaka till arbete. Dessutom tycker vi taken ska vara så höga att de allra flesta känner att de har en tillräcklig inkomsttrygghet vid sjukdom eller arbetslöshet

Det här har vi gjort

 • Vårdgarantin klarades under Alliansregeringen nästan överallt tack vare ett stimulansbidrag på en miljard om året.
 • Vårdval i primärvården. Fritt fram att starta nya vårdcentraler så länge de uppfyller landstingens krav, medborgarnas val avgör vilka som klarar sig i konkurrensen.
 • En stor satsning på bättre psykiatri.
 • Utvecklar patientsäkerhetsarbetet tillsammans med landstingen.
 • En stor satsning på bättre samordning mellan kommuner och landsting när det gäller de mest sjuka äldre
 • Ökat valfriheten i vård och omsorg genom lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • Under flera år givit extra pengar till kommuner och landsting för att utveckla valfriheten.
 • Tillsatt en utredning om att göra valfrihet i bland annat äldreomsorgen obligatoriskt för alla kommuner.
 • Förstärkt tillsynen, bland annat genom en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • Låtit en utredning ta fram lagförslag om ägarprövning i välfärdssektorn, det vill säga skärpta regler om att ägarna ska vara seriösa.