De som kommer till Sverige ska snabbt få lära sig svenska och få möjlighet till ett eget jobb. Med egen försörjning och kunskaper om vårt samhälle blir integrationen lättare. Vi måste fortsätta att stötta utsatta områden och arbeta mot all rasism.

Vår politik

 • Sänk trösklarna in på arbetsmarknaden. Att försörja sig själv ska vara fokus från första dagen i Sverige.
 • Förbättra svenskundervisningen så att den blir mer individanpassad.
 • Lyft de mest utsatta bostadsområdena. Skolor med stora utmaningar ska få mer resurser.
 • Bekämpa all diskriminering. I Sverige finns ingen plats för rasism, antisemitism, islamofobi eller antiziganism.
 • Flytta SFI-utbildningen till den kommunala vuxenutbildningen för att skapa en sammanhållen utbildning.

Svenska språket nyckeln till integration

Egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration i det svenska samhället. Under Alliansens tid i regeringen fick fler än 200 000 utrikes födda jobb. Tre av fyra nya jobb gick till människor som fötts i andra länder. Men sysselsättningen är fortfarande lägre och arbetslösheten högre än hos dem som är födda i Sverige.

 

Enklare att få jobb

Alliansregeringen gjorde mycket för att invandrare snabbt ska få jobb. Etableringsreformen gör till exempel att nyanlända får kontakt med arbetsmarknaden snabbare. Arbetsförmedlingen fick också ett större ansvar för nyanlända. Instegsjobben gjorde det möjligt att kombinera jobb och språkstudier.

 

Passivitet och bidragsberoende måste minska

Varje nyanländ ska få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, börja jobba och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Passivitet och bidragsberoende måste minska. Den som kommer till Sverige möts numera av frågan vad de kan bidra med, i stället för vilket bidragssystem de ska in i.

 

Stärkt svenskundervisning för nyanlända elever

För att nyanlända ungdomar ska få bättre möjligheter i skolan ökade Alliansregeringen undervisningstiden i svenska för nyanlända.

 

Satsa på stadsdelar med stort utanförskap

Alliansregeringen gjorde också särskilda satsningar på stadsdelar med stort utanförskap. Målet var att minska de socioekonomiska skillnaderna inom städer och regioner så att färre behöver bo i områden med utanförskap. Vi ändrade också ersättningssystemet till kommuner som tog emot nyanlända. De som i förhållande till sin folkmängd tog emot fler nyanlända fick en högre ersättning.

 

Vi blundar inte för utmaningarna

Vi pratar gärna om integration och blundar inte för utmaningarna. Det är en framtidsfråga för Sverige att vi fortsätter att vara ett öppet och tolerant land och samtidigt har en effektiv integrationspolitik.

Det här har vi gjort

 • Genomfört etableringsreformen för att skynda på nyanländas etablering.
 • Tagit fram en samlad integrationsstrategi för att bryta utanförskapet.
 • Genomfört SFI-lyftet, för att höja kvaliteten i undervisningen.
 • Infört SFI-peng som ger bonus till ambitiösa elever.
 • Infört nystartsjobb för personer utanför arbetsmarknaden.
 • Infört instegsjobb för personer som nyligen fått uppehållstillstånd.